Informace Hledání Mapa stránek

Matematické modelování ve vadózní zóně

  • 25.2.-7.3.2008
  • Pořádá: Fakulta stavební ČVUT, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství ve spolupráci s katedrou hydrauliky a hydrologie

Zaměření

Kurz je určen pro studenty, kteří se v budoucnosti chtějí zaměřit na ochranu životního prostředí a vodních zdrojů, ukládání odpadů, řešení havarijních situací a sanací zdrojů znečištění, nebo na tvorbu odtoku ze srážek, hydrologii a na problematiku vadózní zóny.

Cílová skupina

Uchazeč musí být studentem pražské vysoké školy v prezenční formě studia (!) bakalářského, magisterského, případně doktorského programu. Vhodné pro obory Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí FSv ČVUT v Praze, obory hydrogeologie a geofyzika z Přírodovědecké fakulty UK a další.

Forma kurzu

Kurz v celkovém rozsahu 68 výukových hodin bude veden ve formě teoretických přednášek a praktických aplikací v počítačové laboratoři.

Počet účastníků

max. 20 (z důvodu kapacity počítačové učebny a licenčních práv)

Výukový software

Simulační modely řady HYDRUS, vycházející z Richardsovy rovnice, simulační modely řady DUAL, uvažující navíc princip duální propustnosti. Softwary na profesionální zpracování dat a výstupů ze simulačních modelů (SURFER, VOXLER), software na zpracování geofyzikálních měření pro popis heterogenity podpovrchových vrstev (RES2DINV, RES3DINV).

Vyučující

Prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., Dr. Michal Sněhota, Dr. Martin Šanda, Ing. Jaromír Dušek, Ing. Michal Dohnal, Ing. David Zumr.

» Více informací o kurzu