Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

ABAQUS

Na počítači SGI Altix je nainstalována verze 6.3-5 v adresáři /abaqus. Na tomto počítači lze pouze počítat, nikoli připravovat data. (Existuje i novější verze 6.5-5, která je dosažitelná na ftp serveru penguin.fsid.cvut.cz a to pro různé platformy. Tato vyšší verze zatím nelze na počítač SGI Altix nainstalovat kvůli starší verzi knihovny libc.)

Struktura systému

ABAQUS je důsledně modulární systém skládající se z několika samostatných modulů, jejichž seznam je dále uveden. Systém při řešení používá metodu konečných prvků. ABAQUS existuje pro platformy různých počítačů: CRAY C-90, IBM, SGI, PENTIUM a další. Jednotlivé moduly mají tato jména:

ABAQUS/Standard je klasický řešič MKP, který umožňuje řešení statických problémů a frekvenční analýzu. Modul ABAQUS/Explicit je modul pro výpočet dynamických a rázových dějů pomocí explicitních metod integrování. ABAQUS/Pre a ABAQUS/Post jsou již zmiňované postprocesor a preprocesor.

Systém (mimo preprocesoru) vytvořila firma HKS, Inc., USA. V České republice provádí distribuci firma INTEND, s. r. o., uživatelskou podporu katedra K211 FSI ČVUT (kontaktní osoba: ing. Španiel, tel. 2435 2654).

Je zřejmé, že systém ABAQUS se sestává z preprocesoru, vlastního řešení a postprocesoru. Tyto moduly jsou samostatné a nezávislé. Navzájem spolu nekomunikují.

Preprocesor

ABAQUS má jednak svůj vlastní preprocesor ABAQUS/Pre, a kromě toho umí též spolupracovat s programem PATRAN (což je výhodnější). Následující text se bude vztahovat pouze k ABAQUS/Pre, Informace k preprocesoru PATRAN jsou na webové stránce.

Preprocesor podporuje vytváření geometrické sítě tělesa dvojím způsobem - síťovou geometrií (meshing) nebo přímou tvorbou prvků. Nejtypičtější způsob je tvorba tělesa (modelu) pomocí sítě.

Preprocesor podporuje vytváření, editaci a mazání bodů, křivek, ploch a objemů s některými omezeními, která se týkají ploch a objemů. Plochu musí mít systém ABAQUS ohraničenu 3 nebo 4 hranami, objem 4, 5 nebo 6 stěnami. Plochy o obecném počtu hran a taktéž objemy o libovolném počtu stěn ABAQUS neumí zpracovat. Veškeré geometrické entity je možno zadefinovat do skupin a potom s nimi pracovat. ABAQUS nepodporuje Booleovou algebru jako systém ANSYS. Různé průniky těles se tedy musí tvořit pracněji.

Po vymodelování tělesa se provede jeho vysíťování. Hrany je možno rozdělit lineárně i nelineárně, síť lze různě zahušťovat, otáčet apod. Mimo síťování je možno elementy generovat, editovat, nahrazovat, mazat, transformovat.

ABAQUS podporuje základní rovinné prvky, kterým lze později přiřadit požadované vlastnosti. Prvky jsou v lineárním a kvadratickém tvaru. Prostorové prvky jsou čtyřstěny, válce a krychle, samozřejmě existují i složitější prvky. Mimo lineární a kvadratické tvary existuje i teplotní prvek, který má ještě jeden stupeň volnosti.

Při zadávání vlastností prvků jim přiřazujeme nejen druh materiálu, ale i jejich přesné určení, tj. specifikujeme, zda se jedná o úlohu rovinnou, rotačně symetrickou, interface pro kontakt nebo přestup tepla apod. Zadává se i typ integrace (plná, částečná), speciální formulace pro druhý materiál s mi = 0.5. Zadání je možno provádět jak pro geometrické entity, tak i přímo pro prvky.

Poznámka: Preprocesor nevytváří některé parametry pro řešení. Ty je třeba doplnit do vstupního souboru.

Vlastní řešení

Řešení podporuje následující typy úloh:

Úlohy je možno buďto řešit od začátku, nebo provést tzv. restart úlohy. ABAQUS ve verzi Standard nepodporuje další síťování. V jednom zadání je možno řešit pro jeden model různé druhy zatížení a různé druhy okrajových podmínek.

Použité metody a algoritmy

Postprocesor

Postprocesor systému ABAQUS je příkazový, a tedy obtížnější pro ovládání. Disponuje však všemi prostředky k získání potřebných informací. Bližší informace v manuálu a Quick Reference Guide. Vyžaduje grafické rozhraní (X11), v případě PC-emulátoru správně instalované fonty.

Sbírka příkladů

Součástí systému je i rozsáhlá sbírka příkladů, které jsou podrobně rozebrány v příslušných manuálech. Příklady existují i v binárním tvaru, je tedy jednoduché si je přímo vyzkoušet.

Aktivace systému ABAQUS

Obecně se program abaqus aktivuje (po příslušném nastavení cesty) příkazem abaqus param, kde param jsou parametry určující, co se má počítat, a také příslušný vstupní a výstupní soubor. Např: abaqus job=uloha, kde soubor uloha.inp obsahuje vstupní parametry, nebo: abaqus post job=uloha, kde opět soubor uloha.out bude obsahovat výstupní soubor. Pro paralelní výpočet je využit parametr cpus tímto způsobem: abaqus job=jméno_úlohy cpus=počet_procesorů

Některé části programu (abaqus post, abaqus plot) lze používat jen v prostředí grafického terminálu.

Základní informace získá uživatel příkazem abaqus help.

Nejvhodnější je spouštět úlohu popisem (scriptem) ve kterém jsou nastaveny proměnné úlohy a nadefinovány vstupní a výstupní soubory a určeny speciálín programy.

Pro zájemce o výpočty v tomto systému lze doporučit kontakt na Ing. Španiela, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, Strojní fakulta ČVUT.

Aplikační prog. vybavení