Informace Fórum Stav sítě ČVUT IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

MARC

Programy firmy MSC (MARC) dovolují řešit složité technické i vědecké úlohy z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, úlohy kontaktu těles, lomové mechaniky, únavy materiálu, uvažuje kompozitní materíály, plasty, zeminy a horniny, umožňuje termomechanickou a hydromechanickou analýzu, elektrostatickou, magnetostatickou a elektromagnetickou analýzu, úlohy týkající se proudění tekutin i akustiky. Řeší nelineární problémy, dovoluje změnu geometrické sítě těles a změnu okrajových podmínek v průběhu řešení. Při řešení úloh se používá metoda konečných prvků.

Celý systém je tvořen dvěma částmi:

Další informace se týkají samotného řešiče MARC. Program je nainstalován na SGI ALTIX v adresáři /opt/MARC03 (verze MARC2003).

Celý výpočet probíhá v jednoduchém schématu. V preprocesoru (MENTAT) se připraví úloha. To znamená namodeluje se řešený problém spolu se zatížením a okrajovými podmínkami, definuje se, co se bude řešit atd. Vytvořený soubor bude mít příponu dat a slouží jako vstupní soubor pro řešič. Tento soubor se přenese pomocí ftp na počítač SGI ALTIX, kde se provede samotný výpočet. Během výpočtu se vytvoří několik souborů s různými příponami. Tyto soubory se přenesou na počítač SGI, kde se mohou výsledky vyhodnocovat pomocí postprocesoru (opět MENTAT).Celé schema má tu výhodu, že často náročné výpočty neprobíhají na tomtéž počítači a tím zbytečně nezpomalují práci.

Předpokládejme, že vstupní data jsou obsažena v souboru my_job.dat takovém adresáři, kam má uživatel právo zápisu. Toto je nutná podmínka, neboť do téhož adresáře se budou ukládat vypočtená data (soubor my_job.out, informace o průběhu výpočtu (soubor my_job.log), a různé dočasné informace. K zadání úlohy slouží skript run_marc. Je-li tato cesta nastavená v proměnné PATH, není třeba žádné další nastavení. Příkaz má následující parametry (pro větší názornost jsou rozděleny každý na nový řádek), v kulatých závorkách je uveden zkrácený název, stručné poznámky pak v hranatých závorkách:


 run_marc -jid (-j) jmeno_vstupu [minimální zadání, předpokládá existenci

                  souboru jmeno_vstupu.dat]

 -rid (-r) jmeno_restartu [identifikace dříve vytvořeného prog.souboru] 

 -pid (-p) poprocesni_jmeno [pro marc ident. ulohy, která vytvořila

               nekomprimovana data; pro plot,]

 -sid (-s) jmeno_substruktury

 -prog (-pr) jmeno_programu [implicitně je to marc]

 -user (-u) jmeno_podprogramu_uzivatele [po kompilaci se vytvoří nové

                     jméno programu s příponou marc]

 -save (-sa) [uschovaní programu; implicitně n(o) jinak y(es)] 

 -back (-b) [implicitně y(es): aktivace programu na pozadí, jinak

        n(o) interaktivně]

 -ver (-v)  [implicitně y(es); žádost o potvrzení správnosti

        parametrů před aktivací; n(o) bezprostřední aktivace]

 -nprocd num [num v tomto případě udává počet uzlů, na kterých výpočet 

	    poběží, v našem případě num=1] 

 -nthread num [num udává počet procesorů, na kterých program poběží,

        num= max. 4, implicitně 1]

Příklady

run_marc -j cfg2.dat - aktivace programu marc, vstupní soubor cfg2.dat je v adresáři /user

run_marc -j grh.dat -u grhsub -s y - aktivace programu marc s uživatelským podprogramem a následným uchováním programu, soubory grh.dat a grhsub.f jsou v běžném adresáři

run_marc -j speed.dat -v n -b n - interaktivní aktivace (foreground) programu marck pro data v souboru speed.dat bez ověření

Uživatelé mohou využít u SGI ALTIX z adresáře /opt/MARC03/marc2003/tools pro jiné popisy jako clean_marc jmeno_vstupu pro mazání nepotřebných souborů a další pro aktivaci ukázkových (demo) úloh.

Podrobnější informace o předávání dat mezi pre (post) procesorem MENTAT a programy pro řešení úloh, o podrobném využití programu marc, mesh3d, plot a dalších nalezne uživatel v manuálech fy MARC.

Další (nelokální) informace můžete získat přímo u firmy Nippon MARC Co., Ltd. (http://www.marc.com/).

Aplikační prog. vybavení