Informace IDS Hledání Přihlášení Mapa stránek

Pravidla využívání sítě ČVUT

Tato pravidla se týkají uživatelů počítačů sítě ČVUT a dalších počítačů, nebo terminálu (cizích, pronajatých atd.), které jsou libovolnými prostředky připojeny přímo k počítačům ČVUT, nebo k počítačové síti ČVUT. Pod pojmem "síť" se v tomto případě rozumí souhrn technických a softwarových prostředků potřebných k propojení počítačů. "Uživatelem" se v těchto pravidlech rozumí každý, kdo těchto počítačů, nebo této sítě používá. "Legální software" je zde software získaný v souladu se zákony včetně autorského práva. Termín "počítačové prostředky" bude dále označovat zmíněné počítače, síť nebo obojí.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Síť ČVUT je distribuovaná síť s určitým stupněm hierarchie. Síť se skládá z domén (podsítí), které jsou vytvářeny podle jednotlivých součástí ČVUT a jejich lokalit. Globálním správcem sítě je Výpočetní centrum ČVUT. Jednotlivé domény spravují ty součásti ČVUT, které je vytvořily. Konkrétní výkon správy je záležitostí administrátorů, které touto funkcí pověřil zpravidla ten orgán, který doménu zřídil. Na pracovištích (katedrách) jsou funkcí správy pověřeni odpovední pracovníci. Odpovědný pracovník je zpravidla ta osoba, která na pracovišti odpovídá za provoz výpočetní techniky. Tento pracovník je zároveň styčnou osobou pro komunikaci příslušného pracoviště s administrátorem domény. Dbá na to, aby provozem jím obhospodařovaných prostředků nebyl omezován, nebo narušován provoz sítě. O všech změnách v konfiguraci sítě na pracovišti by se měl předem dohodnout s administrátorem domény.

1.2. Administrátor každé subdomény sítě ČVUT je povinen zajistit, aby každý uživatel z jeho subdomény byl prokazatelně seznámen se zásadami správného užívání sítě ČVUT.

1.3. Základní služby sítě ČVUT jsou: elektronická pošta (E-mail), přenos datových souborů (FTP), interaktivní přístup k ostatním výpočetním prostředkům sítě (Telnet, rlogin). Pomocí interaktivního přístupu je možné používat řady dalších služeb, které poskytují počítače (servery) připojené k síti, jako např. přístup do různých veřejných i neveřejných databází doma i v zahraničí, práce na vzdálených počítačích apod.

1.4. Za přidělení uživatelského konta a dalších zdrojů na příslušném počítači sítě (strojový čas, diskový prostor atd.) odpovídá správce tohoto počítače, nikoliv správce komunikací.

2. POVINNOSTI UŽIVATELE

2.1. Každý uživatel před započetím práce s počítačovými prostředky sítě absolvuje školení nebo jinak prokáže, že umí těchto prostředků používat, a písemně potvrdí, že "Pravidla užívání sítě ČVUT" zná a bude dodržovat.

2.2. Uživatel smí používat počítačových prostředků pouze v souladu s akademickým, vzdělávacím a výzkumným posláním sítě ČVUT. Studenti pouze v rámci výuky a práce na katedrách a ústavech. Bez písemného souhlasu globálního správce je zakázáno používat sítě ČVUT pro komerční účely (inzerce, školení, poskytování informací, programu a dat ze sítě za úplatu atd.).

2.3. Uživatel pracuje na počítačových prostředcích pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno. Heslo ke svému uživatelskému jménu volí a udržuje v tajnosti tak, aby zabránil jeho zneužití. Uživatel zodpovídá za škody, ke kterým by došlo v důsledku zneužití jeho účtu pro nedbalou manipulaci s heslem tohoto účtu.

2.4. Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem. Uživatel se nesmí pokoušet získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen. Pokud uživatel jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá privilegovaný stav nebo přístupová práva, která mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit administrátorovi subdomény. Uživatel se nesmí snažit získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů.

2.5. Pro používání elektronické pošty (E-mail) platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Zejména je zakázáno používat E-mailu k šíření materiálů, které jsou v rozporu se zákonem. Rovněž je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele zasíláním řetězových dopisů na náhodně zvolené adresy.

2.6. Používat vulgarních výrazů v dopisech určených pro větší okruh lidí (elektronické konference, news) je přísně zakázáno.

2.7. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit nelegalní software a že nebude nelegálního softwaru vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.

2.8. Uživatel nesmí měnit konfiguraci počítače nebo terminálu, která by mohla mít vliv na provoz sítě. Tato činnost je vyhrazena jen odpovědnému pracovníkovi nebo administrátorovi sítě.

2.9. Uživatel nesmí v síti vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům škodila, nebo bránila v řádném využívání sítí. Přenos extrémně dlouhých souborů, nebo ze zbytečně velké vzdálenosti, blokuje řádný provoz počítačových sítí. Přístup do anonymních FTP serverů by se měl konat převážně mimo hlavní pracovní dobu lokálních uživatelů těchto serverů.

2.10. Při komunikaci s jinými sítěmi prostřednictvím sítě ČVUT je třeba dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích.

2.11. Uživateli, který tato pravidla hrubě a úmyslně poruší, může být zakázán další přístup do sítě ČVUT. Tím se nevylučuje další postih vyplývající z porušení pracovního nebo studijního řádu.

Praha 3.5.1993

Superpočítačové služby